skorzystaj z bezpłatnych usług
608 34 10 10

Słownik

BIK
(Biuro Informacji Kredytowej) - gromadzi i udostępnia dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych klientów (indywidualnych oraz przedsiębiorców) banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Dane przechowywane w bazie BIK to dane zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo) jak i negatywne (z opóźnieniami w spłacie).
Hipoteka
Forma prawna zabezpieczenia roszczeń wierzyciela - w tym przypadku banku - w stosunku do dłużnika czyli kredytobiorcy, poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej.
Hipoteka kaucyjna
Rodzaj hipoteki, w której nie ma określonej konkretnie kwoty zabezpieczenia, lecz jest ona oznaczona do najwyższej sumy. W praktyce oznacza to, że bank określając kwotę zabezpieczenia oprócz kwoty kredytu bierze pod uwagę inne koszty związane z ewentualnym dochodzeniem spłaty należności od nieterminowego dłużnika. Obecnie podstawowa forma zabezpieczenia kredytu hipotecznego.
Inspekcja nieruchomości
Kontrola nieruchomości dokonywana przez osoby uprawnione w celu dokonania oceny wartości nieruchomości. W przypadku kredytów budowlanych lub remontowych inspekcja ma na celu sprawdzenie zakresu wykonania prac budowlanych.
Karencja w spłacie kredytu
Okres, w którym bank zwalnia kredytobiorców ze spłaty kapitału kredytu. W tym czasie należy jednak dokonywać spłat naliczanych odsetek. Występuje zazwyczaj w kredytach budowlanych. Kredytobiorca może również sam poprosić bank o zawieszenie jednej lub kilku rat kapitałowych. Decyzja zależy jednak od indywidualnych procedur banku.
Księga wieczysta
Urzędowy rejestr, prowadzony w celu ujawnienia stanu prawnego nieruchomości. Księga wieczysta składa się z IV działów. W Dziale I – dokonuje się oznaczenia nieruchomości, w Dziale II wpisani są właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości. Dział III służy do wpisania ograniczonego prawa rzeczowego, np. służebności, natomiast w Dziale IV dokonuje się wpisu hipoteki.
LTV
Określa stosunek wysokości udzielonego kredytu do wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu. Wysokość wskaźnika może mieć wpływ na wielkość kredytu lub jego oprocentowanie.
Marża kredytu
Zarobek banku z tytułu udostępnienia kapitału. Każdy bank indywidualnie ustala wysokość marży. To przede wszystkim wysokość marży ma wpływ na to, jaką płacimy ratę kredytu. Jej wysokość jest uzależniona od wielu czynników, np. wysokości kredytu, wkładu własnego, celu kredytowania, itp. Marża jest stała w całym okresie kredytowania.
Okres kredytowania
Okres od momentu wypłaty pierwszej transzy lub całości kredytu do momentu całkowitej jego spłaty.
Prowizja
Kwota pobierana przez bank, naliczana jako procent od kwoty udzielonego kredytu. Nie wszystkie banki pobierają tego rodzaju opłatę od swoich klientów.
Transza kredytu
Wydzielona część ogólnej kwoty kredytu. Wypłata w transzach zazwyczaj następuje przy kredytach przeznaczonych na budowę domu w celu kontroli postępu prac. Wypłata w transzach występuje w przypadku gdy jeden kredyt przeznaczony jest jednocześnie na różne cele, np. spłata kredytu w innym banku, remont, cel dowolny.
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
Zazwyczaj stosowane przez banki ubezpieczenie jeżeli kwota kredytu przekroczy w dniu jego udzielenia 80% wartości nieruchomości. Składka ubezpieczeniowa pobierana jest jednorazowo lub w postaci podwyższonego oprocentowania. Okres ubezpieczenia trwa do momentu, gdy wartość kredytu obniży się do poziomu 80% wartości nieruchomości.
Ubezpieczenie pomostowe
Polega na ubezpieczeniu przez bank kredytu w firmie ubezpieczeniowej do czasu ustanowienia głównego zabezpieczenia, jakim jest hipoteka na nieruchomości. Klient w tym okresie opłaca składkę ubezpieczeniową, najczęściej w postaci podwyższonego oprocentowania kredytu.
Umowa cesji
Umowa, w myśl której przenosimy na rzecz banku przysługujące jej prawa z innej umowy. W przypadku kredytów hipotecznych będzie to umowa ubezpieczenia nieruchomości lub ubezpieczenia na życie kredytobiorcy.
Użytkowanie wieczyste
Jest jednym z katalogu praw rzeczowych, które mogą przysługiwać do nieruchomości. W użytkowanie wieczyste oddaje się grunt, będący własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gminy lub związków gmin), na okres 99 lat.
Wibor
To wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym, indeks oznacza okres, jakiego dotyczy stopa procentowa. W przypadku kredytów hipotecznych najczęściej spotyka się WIBOR 3M lub WIBOR 6M. To oznacza, że oprocentowanie kredytu będzie aktualizowane według tych stawek co 3 lub co 6 miesięcy.
Wkład własny
Wymagany przez bank udział kredytobiorcy w nabywanej lub budowanej nieruchomości. Wkładem własnym mogą być środki finansowe, inne aktywa przeznaczone do sprzedaży (np. akcje, bony skarbowe), dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, posiadane nieruchomości, np. działka, na której budowana jest nieruchomość lub przeznaczona do sprzedaży itp.
Wycena nieruchomości
Określenie przez bank lub rzeczoznawcę wartości nieruchomości, która jest celem kredytowania i/lub ma stanowić zabezpieczenie kredytu.
Zabezpieczenie kredytu
Prawne zabezpieczenie zobowiązań kredytobiorcy wobec banku. Celem ustanowienia zabezpieczenia jest zapewnienie bankowi zwrotu środków z tytułu udzielonego kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami w przypadku nieuregulowania kredytu w wymaganym terminie.
Zdolność kredytowa
Zdolność kredytobiorcy ubiegającego się o kredyt do jego spłaty (wraz z należnymi odsetkami) w ustalonych ratach i terminie.